Layouts

“;
echo “
“;
echo “

>>View | “;
echo “Download <<
“;
echo “

“;
}

?>